Přijímací zkoušky

Uchazeč o studium je ke zkouškám pozván na základě řádně vyplněné a odeslané přihlášky. Testy, talentové zkoušky, pohovory a předložení domácích výtvarných prací probíhají během jednoho kalendářního dne. Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Podmínky přijetí

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Horní věková hranice uchazeče není zákonem stanovena. Základním předpokladem pro studium je prokazatelný výtvarný talent a cit pro materiál. Přednost je dávána uchazečům přiměřeně emočně a mentálně vyspělým, se zájmem o uměleckořemeslné techniky a technologie a o historii hmotné kultury.

Předpokládá se dobrá fyzická kondice (nutné zdravotní potvrzení dokládající, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky, tj. alergií na skupinu organických a anorganických rozpouštědel).

V případě neukončené květnové maturitní zkoušky, škola umožňuje podmíněné přijetí s tím, že maturitní vysvědčení je možné předložit do konce září, popřípadě v termínu po dohodě s ředitelem školy.

Termíny přijímacích zkoušek 2021/22

II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2021/22 se vypisuje na pátek 27. srpna 2021.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 proběhne II. termín přijímacího řízení korespondenční formou, a to následujícím způsobem:

Uchazeči zašlou přihlášku do 20. srpna 2021 a nejpozději do 27. srpna 2021 zašlou škole fotodokumentaci vlastních domacích prací libovolného charakteru a techniky, na e-mail: skola@vosr.cz (popř. přes službu Úschovna).

Ředitel školy v souladu s §94, odst. 7, Školského zákona v platném znění zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o přijetí uchazeče do 7 pracovních dnů po konání distanční přijímací zkoušky.

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na webu školy pod přidělenými kódy.

Uchazeč o studium

 1. Vyplní a odešle elektronickou přihlášku ke studiu na webu školy.
 2. Obdrží do sedmi dnů před konáním zkoušky pozvánku.
 3. Do 7 dnů je písemně informován o výsledku zkoušky.
 4. V případě úspěšného složení zkoušky uzavře s VOŠ smlouvu.
 5. Zaplatí školné pro 1. školní rok studia na VOŠ.
 6. 14 dní před začátkem školního roku obdrží pozvání k zahájení studia.

Elektronická přihláška ke studiu

Přednostní způsob podávání přihlášek ke studiu na VOŠR v Písku je elektronickou formou. Je rovněž možné použít standartní přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole. /SEVT/ Neopomeňte prosím v přihlášce uvést IZO střední školy, ze které přicházíte a kód oboru, jež jste studovali.

Přijímací zkoušky obsahují

 1. Test z dějin výtvarné kultury
 2. Talentová zkouška *
 3. Ústní pohovor
 4. Předložení 10ti adjustovaných výtvarných prací
 5. Předložení případné fotodokumentace

* Talentová zkouška se sestává z kresby zátiší v malířském atelieru a modelování zadaného objektu v sochařském atelieru.

Seznam doporučené literatury

Zde uvedené knihy a periodika se doporučují k přípravnému studiu k přijímacímu řízení na naší škole.

Knihy

Mráz, Bohumír, Dějiny výtvarné kultury I.-IV., Praha 1997-2000.
Baleka, Jan, Výtvarné umění.Výkladový slovník, Praha Academia 1997.
Blažíček, O. a kol., Slovník památkové péče, Praha 1962.
Blažíček, O., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
De Morant, Henry, Dějiny užitého umění, Praha Odeon 1983.
Halabala, Jindřich, Výroba nábytku, tvorba a konstrukce, SNTL 1982.
Hall, J., Sborník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
Herout, J., Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980.
Piojan, J., Dějiny umění I.-XI., Praha 1977-1986.
Semerák, G., Umělecké kovářství a zámečnictví, Praha 1979.
Kubička, R., Zelinger, J., Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, 2004.
Togner, Milan, Historický nábytek, Brno Datel 1993.
Žák, Jaroslav, Materiály, Informatorium 1997.II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2021/22 se vypisuje na pátek 27. srpna 2021.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 proběhne II. termín přijímacího řízení korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.

PERIODIKA

Art+Antiques
Věci a lidé
Umění a řemeslo
Muzejní a vlastivědná práce